wadkanovaren.nl

Direct naar:art2.5gebieden getijdentabellenstroomatlassenOverzicht vaarroutes

kanovaren op 't Wad

Gebruik van de informatie op deze site of van de wadkanogids geschiedt op eigen verantwoordelijkheid; noch de samenstellers van de informatie, noch de bronnen waaruit informatie is overgenomen zijn op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen voor gebruik van de informatie.
Welkom op Wadkanovaren.nl

Deze site is bedoeld om praktische informatie te verschaffen voor kanotochten op zoutwater, en dan met name op de Waddenzee. Daarnaast denk ik dat andere gebruikers van het Wad (maar ook daarbuiten), zoals pleziervaart en wadlopers voor hun ook nuttige informatie op deze site kunnen vinden; loop het menu aan de linker kant maar eens af (ziet u geen menu, klik dan hier).

De site is ook offline te bekijken door de pdf-versie te downloaden. Vervolgens is de inhoud offline te bekijken en eventueel geheel of gedeeltelijk als naslagwerk uit te printen. Daarnaast zijn de hoofdstukken ook afzonderlijk online als pdfbestand te bekijken en meestal ook te downloaden via de desbetreffende webpagina. Houd er wel rekening mee dat de links in de pdf-versie online niet altijd functioneren. De pdfversie wordt slechts zo nu en dan bijgewerkt

De site valt in vier onderdelen uiteen: deel 1 behandelt specifiek het kanoŽn op het Wad, deel 2 geeft informatie over het waddengebied als zodanig en deel 3 bevat een groot aantal informatieve tabellen en overzichten m.b.t. het Nederlandse wad.
Deel 4 behandelt de Duitse en Deense wadden, zodat de site het totale waddengebied bestrijkt.
Onder de link diversen vindt u kano-onderwerpen die niet specifiek betrekking hebben op kanoën op het Wad, maar op kanoŽn in het algemeen. Zo zijn er artikels over peddels, slepen en kan er een uitgebreid cursusboek kanotechniek bekeken en gedownload worden.
laatst bijgewerkt 09-09-2023

Deze site is samengesteld aan de hand van de mij ter beschikking staande literatuur, websites en mijn eigen ervaring met zeekanoŽn. De site is vooral gericht op varen op het Wad. Heel veel praktische zaken zijn echter gebiedonafhankelijk, zodat ik denk dat ook iemand die bijvoorbeeld op de Zeelandse wateren of een tocht op zoetwater wil gaan varen zinvolle informatie op deze site zal kunnen vinden. Daarnaast is er op de site ook informatie die nuttig is voor de andere vaarders op het wad dan kanoŽrs. Zie bijv. de getijdentabellen en stroomatlassen voor het hele wad tussen Den Helder en Esbjerg.
Veel onderwerpen uit het menu zijn ook afzonderlijk als pdf te downloaden via de onderwerpen zelf.
Op de site staan ook fotoreportages van kanotochten op het Wad die een indruk geven van hoe het op het Wad is.

Het gebruik van de site is zo simpel mogelijk gehouden. De verschillende onderwerpen kunnen via het keuzemenu links worden opgeroepen. Onderwerpen die (ook) via het menu zijn op te roepen worden in het tekstscherm geopend; onderwerpen die alleen vanuit een tekst kunnen worden opgeroepen verschijnen meestal in een nieuw scherm dat volgens de bekende windowsmethodes van grootte is te veranderen. Met de rechter schuif, ↑ ↓ of met PgDn kan door de tekst genavigeerd worden. Ben je klaar met een onderwerp dat in een apart scherm wordt vertoond klik het dan gewoon weg.
Specifieke onderwerpen zijn snel op zoekwoorden te vinden via het register in de kopregel.

Voor opmerkingen ter verbetering houd ik mij van harte aanbevolen.
Robbert van der Eijk

Groningen, mail 
(eerste publicatie voorjaar 2010)
© Robbert van der Eijk, Groningen 2010-2023
Met bronvermelding is overname van teksten toegestaan
Overname van teksten voor commercieel gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de uitgever
Uitgever: Robbert van der Eijk, Roer 65 9733 AH Groningen 06-5131 0987 robbertvdeijk@kpnmail.nl

Als er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina