overzicht toegankelijkheid art2.5 gebieden Waddenzee

laatst bijgewerkt: 09-09-2023

Als onderdeel van de voorlichting over dynamische zonering wordt op deze plaats steeds de meest actuele informatie weergegeven die ons bekend is over de toegankelijkheid van gebieden. Het meeste recente bericht staat ook in de actualiteitsrubriek, maar hier vindt u alle meldingen onder elkaar in chronologische volgorde.
Een snel overzicht krijgt u door de actuele overzichtskaart op te roepen. Een meer gedetailleerd overzicht per gebied vindt u vanaf hier
Een pdfversie van de Powerpointpresentatie "De wadden als natura2000gebied" waaraan tekst is toegevoegd, is hier op te roepen en te downloaden.
De basisinformatie voor de openstelling en afsluiting van de gebieden in de Waddenzee komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee en informatie van het ministerie van EZ. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de vier waddenunits die frequent op het Wad varen en de beslissingsbevoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden. Daarnaast komt aanvullende informatie van boswachters, toezichthouders en vogelwachters die vooral tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.
Als u twijfelt of een bepaald gebied toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de waddenunit voor het desbetreffende gebied.

Naast de beperkte toegankelijkheid van de art2.5gebieden geldt voor het hele waddengebied de Erecode, waarin o.a. gedragsregels zijn opgenomen hoe je je dient te gedragen tegenover zeehonden en vogels. Die gedragsregels spelen ook voor de gebieden buiten de art2.5gebieden, zoals met name de zgn. hoogwatervluchtplaatsen waar vogels tijdens de hoogwaterperiode hun toevlucht zoeken en voor rustende zeehonden buiten de art2.5gebieden. Zie daarvoor HVP's en rustgebieden.

Er geldt een dringende verzoek om de zeehonden op Engelschhoek (tussen Vlieland en Terschelling) t.b.v. de grijze en gewone zeehond en om Kuipersplaat (tussen Engelsmanplaat en Schiermonnikoog) t.b.v. de gewone zeehond niet te verstoren door er heen te varen, op de platen te lopen of aan te leggen. De zuidoost punt van Engelsmanplaat (de Hiezel) is een belangrijke verblijfplaats voor vogels tijdens hoogwater (HVP) en hier is het verzoek de vogels tijdens hoogwater met rust te laten en er niet aan te leggen of te lopen.
Voor een aantal gebieden geldt een dynamische afsluiting: dat wil zeggen dat het gebied is afgesloten op het moment dat er vogels daadwerkelijk gaan broeden of zeehonden er hun jongen ter wereld brengen en zogen, maar opengesteld wordt zodra het broed- of zoogzorg is geŽindigd. De afsluiting wordt ter plaatse met verbodsborden aangegeven, of is op de vaarkaarten vermeld. De dynamische afsluiting geldt voor (een deel van): het Oerd, het Rif en Hiezel (Engelsmanplaat) en Simonszand.
Op de actuele overzichtskaart en hieronder zijn deze plekken al wel opgenomen als gebieden die ontzien moeten worden.
Naast zeehonden en vogels kent de Waddenzee veel mossel- en oesterbanken. Deze banken zijn voor de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee van groot belang en zijn de biobouwers van de Waddenzee. Ondanks hun belangrijke rol worden de mossel- en oesterbanken niet apart beschermd. U wordt dringend verzocht de banken te ontzien en niet te beschadigen door er overheen te lopen of op te varen. Bovendien loopt u daarbij kans uw schip te beschadigen. Op mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad vindt u de plaatsen van de grotere, stabiele mossel- en oesterbanken die al meer dan 5 jaar bestaan. Vermijd deze plekken en spaar uw boot en de schelpdieren.

Actuele informatie dynamische zonering

De informatie over de toegankelijkheid van gebieden is afkomstig van officiŽle bronnen en mededelingen van de Wadden units. Toch kunt u aan onderstaande informatie geen rechten ontlenen en zijn fouten voorbehouden.

De eerstvolgende wijziging in de openstelling of afsluiting van gebieden is uiterlijk 1 maart 2024
01-09-2023 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk, zie actuele overzichtskaart
16-07-2023 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
12-07-2023Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
12-07-2023Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
05-06-2023 het Oude Smeriggat onder Het Rif wordt steeds ondieper. Er lopen regelmatig jachten vast .
Er liggen veel zeehonden met jongen, die door de vastlopers worden verdrongen.
Kies bij voorkeur de betonde route en bevaar de onbetonde geul alleen met voldoende hoogwater.
Anders kom je er niet overheen, loop je vast ťn je verstoort de zeehonden,
Op platen liggende zeehonden zijn de eerste 6 maanden van het jaar sneller gealermeerd dan vanaf ca juli.
Houd daarom t/m juni op het Wad meer afstand tot liggende zeehonden dan de betonning soms toestaat.
15-05-2023 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
12-05-2023 Vanaf 12 mei is het Oostrif ten noorden van Engelsmanplaat afgesloten met verbodborden i.v.m. het broedseizoen van o.a. sterns
15-04-2023 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2023 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
01-04-2023 Op de kwelder van Schier zijn de lepelaars ten westen van het Willemsduin al begonnen met nestelen. Houd voldoende afstand
15-03-2023 Boschplaat, Koffiebonenplaat, FugelpŰlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
historie 2022:
05-09-2022 Op Het Rif zijn de verbodsborden wegehaald. Van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater is het Rif weer vrij toegankelijk tot voorjaar 2023
01-09-2021 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk, zie actuele overzichtskaart
hoogwatervluchtplaat kiezen
16-07-2022 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
05-07-2022 Het zuidelijke deel van de Waardgronden (Terschellinger wad) is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
02-06-2022 Op de Hiezel (zuidoostzijde Engelsmanplaat) zijn de verbodsborden wegehaald. Het gebied is overstroomd geweest en er is geen nestelactiviteit meer. Houd tijdens hoogwater wel rekening met vogels die de Hiezel als hoogwatervluchtplaat kiezen.

overzicht huidige toegankelijkheid art.2.5 gebieden

huidige stand van zaken totale Waddenzee: In deze periode arriveren veel trekvogels die in korte tijd moeten zien zoveel mogelijk voedsel te vinden voor de trektocht naar het zuiden. Verstoring van de foeragerende vogels moet zoveel mogelijk vermeden worden.
positie naam toegankelijkheid periode afgesloten bijzonderheden
Vlakte van Kerken gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Steenplaat gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Razende Bol noordelijke helft gesloten 15.5-1.11 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Breezandkust gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje gesloten hele jaar rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Posthuis Wad gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Engelschhoek open bezoek ongewenst hele jaar rust- zoog en verharingsgebied grijze zeehonden
Richel gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
droogvallend deel buiten het art20gebied toegankelijk
Griend gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Jacobs Ruggen gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Ballastplaat/Jeltjes Zand gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Boschplaat west en oost gesloten 15.3-15.8, oostelijk deel toepassing dynamische zonering hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oosterom gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Vingegat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Koffiebonenplaat deels open, deels gesloten, doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegestaan 15.3-1.11, toepassing dynamische zonering, zie geplaatste borden broed- en fourageergebied vogels
Blauwe Balg gesloten 1.4-1.9 hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
FeugelpŲlle gesloten 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Hoge Wier gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden, ruigebied bergeenden
Het Oerd gesloten 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Het Bultje / Holwerderbalg gesloten 15.5-1.9 hvp, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Het Rif deels open, deels geslotengesloten 3 uur voor/na hoogwater daarbuiten open hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied. Tijdens het broedseizoen eind april-juli afgezet met verbodsborden. Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk hvp, broedgebied o.a. dwergsterns, noordse stern en visdiefjes.
Hiezel deels open, deels gesloten wordt afgezet met verbodsborden als er broedende vogels zijn soms broedgebied vogels, 3 uur voor/na hoogwater hvp; niet betreden
Kuipersplaat bezoek ongewenst rust-, zoog- en verharingsgebied gewone zeehond
Brakzandstergat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Groningerbalg/Poepegat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Kwelder Schier open 15.4-15.7 hvp, broed- en fourageergebied vogels, voor de kust rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Wadplaat tussen EB26-EB29 (Schildersron/Eilanderbalg) gesloten 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Simonszand deels open, deels gesloten, deels open 3 uur voor/na laagwater deels hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten, deels gehele jaar gesloten als hvp, afgezet met verbodsborden hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden. De zeehonden hebben hun ligplekken uitgebreid tot om de zuidpunt: vermijd daarom zuidpunt
Rottummerplaat gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Rottumeroog gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Boschwad gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Horsbornzand gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Punt van Reide gesloten hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden