overzicht toegankelijkheid art2.5 gebieden Waddenzee

laatst bijgewerkt: 16-09-2021

NOOT: per 1 januari 2017 geldt de nieuwe natuurbeschermingswet 2015 waarbij het voormalige artikel 20, waarin de afsluitng van natuurgebieden is geregeld, is vervangen door art.2.5. Omdat art20gebieden inmiddels een ingeburgerd begrip is, handhaven we hier de aanduiding art20gebieden voor de op grond van art 2.5 natuurbeschermingswet 2015 afgesloten gebieden.

Als onderdeel van de voorlichting over dynamische zonering wordt op deze plaats steeds de meest actuele informatie weergegeven die ons bekend is over de toegankelijkheid van gebieden. Het meeste recente bericht staat ook in de actualiteitsrubriek, maar hier vindt u alle meldingen onder elkaar in chronologische volgorde.
Een snel overzicht krijgt u door de actuele overzichtskaart op te roepen. Een meer gedetailleerd overzicht per gebied vindt u vanaf hier
Een pdfversie van de Powerpointpresentatie "De wadden als natura2000gebied" waaraan tekst is toegevoegd, is hier op te roepen en te downloaden.
De basisinformatie voor de openstelling en afsluiting van de gebieden in de Waddenzee komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee en informatie van het ministerie van EZ. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de vier waddenunits die frequent op het Wad varen en de beslissingsbevoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden. Daarnaast komt aanvullende informatie van boswachters, toezichthouders en vogelwachters die vooral tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.
Als u twijfelt of een bepaald gebied toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de waddenunit voor het desbetreffende gebied.

Naast de beperkte toegankelijkheid van de art2.5gebieden geldt voor het hele waddengebied de Erecode, waarin o.a. gedragsregels zijn opgenomen hoe je je dient te gedragen tegenover zeehonden en vogels. Die gedragsregels spelen ook voor de gebieden buiten de art2.5gebieden, zoals met name de zgn. hoogwatervluchtplaatsen waar vogels tijdens de hoogwaterperiode hun toevlucht zoeken en voor rustende zeehonden buiten de art2.5gebieden. Zie daarvoor HVP's en rustgebieden.

Per 1 januari 2018 is het dringende verzoek om de zeehonden op Engelschhoek (tussen Vlieland en Terschelling) t.b.v. de grijze en gewone zeehond en om Kuipersplaat (tussen Engelsmanplaat en Schiermonnikoog) t.b.v. de gewone zeehond niet te verstoren door er heen te varen, op de platen te lopen of aan te leggen. De zuidoost punt van Engelsmanplaat (de Hiezel) is een belangrijke verblijfplaats voor vogels tijdens hoogwater (HVP) en hier is het verzoek de vogels tijdens hoogwater met rust te laten en er niet aan te leggen of te lopen. De verwachting is dat deze 3 gebieden m.i.v. 2019 geheel of gedeeltelijk zullen worden aangewezen als beschermd art20 gebied. Op de actuele overzichtskaart en hieronder zijn deze plekken al wel opgenomen als gebieden die ontzien moeten worden.
Naast zeehonden en vogels kent de Waddenzee veel mossel- en oesterbanken. Deze banken zijn voor de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee van groot belang en zijn de biobouwers van de Waddenzee. Ondanks hun belangrijke rol worden de mossel- en oesterbanken niet apart beschermd. U wordt dringend verzocht de banken te ontzien en niet te beschadigen door er overheen te lopen of op te varen. Bovendien loopt u daarbij kans uw schip te beschadigen. Op mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad vindt u de plaatsen van de grotere, stabiele mossel- en oesterbanken die al meer dan 5 jaar bestaan. Vermijd deze plekken en spaar uw boot en de schelpdieren.

Actuele informatie dynamische zonering

De informatie over de toegankelijkheid van gebieden is afkomstig van officiële bronnen en mededelingen van de Wadden units. Toch kunt u aan onderstaande informatie geen rechten ontlenen en zijn fouten voorbehouden.

De eerstvolgende wijziging in de openstelling of afsluiting van gebieden is uiterlijk 1 sept. 2021.
01-09-2021 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2021:Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk.
16-07-2021 De kwelder van Schier is vanaf 16 juli weer vrij toegankelijk.
Het zuidelijke deel van de Waardgronden is vrij gegeven, zie wadvaarders.nl en nautin.nl voor details.
Alle verbodsborden op Engelsmanplaat zijn verwijderd
30-06-2021Op de westzijde van het Rif, boven Engelsmanplaat liggen ten noorden van de voormalige geul tussen Engelsmanplaat en het Rif momenteel veel zeehonden met pups. Het verzoek is om voldoende afstand te houden tot deze zeehonden en niet te dichtbij droog te vallen of langs te lopen. Gun de zeehonden de rust in elk geval tot eind juli/begin augustus tot de pups zelfstandig zijn. Daarnaast telt het oostelijke Rif nog enkele nesten van Scholeksters en vertoeven er verschillende sternsoorten, dus ook daar geldt: houd afstand. 26-05-2021 Heden zijn er verbodsborden geplaatst op de Hiezel, dat is de zuidoostpunt van Engelmanplaat, grenzend aan Paesensrede. Dus daar niet aanlanden en lopen. Er broeden er nu een 10tal sternparen die niet verstoord moeten worden, te meer daar het broedseizoen op het Rif door overstroming begin mei is mislukt
15-05-2021 Vanaf 15 mei zijn alle art 2.5 (voorheen art.20) gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
15-04-2021 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
01-04-2021 Blauwe Balg is van 1 april tot 1 september afgesloten m.u.v. de geul van 3 uur voor tot 2 uur na hoogwater Nes
15-03-2021 Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.

overzicht huidige toegankelijkheid art.2.5 gebieden

huidige stand van zaken totale Waddenzee: In deze periode arriveren veel trekvogels die in korte tijd moeten zien zoveel mogelijk voedsel te vinden voor de trektocht naar het zuiden. Verstoring van de foeragerende vogels moet zoveel mogelijk vermeden worden.
positie naam toegankelijkheid periode afgesloten bijzonderheden
Vlakte van Kerken gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Steenplaat open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Razende Bol noordelijke helft gesloten 15.5-1.11 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Breezandkust gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje gesloten hele jaar rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Posthuis Wad gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Engelschhoek open bezoek ongewenst hele jaar rust- zoog en verharingsgebied grijze zeehonden
Richel gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
droogvallend deel buiten het art20gebied toegankelijk
Griend gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Jacobs Ruggen open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Ballastplaat/Jeltjes Zand open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Boschplaat west en oost open 15.3-15.8, oostelijk deel toepassing dynamische zonering hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oosterom open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Vingegat open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Koffiebonenplaat deels open, deels gesloten, doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegestaan 15.3-1.11, toepassing dynamische zonering, zie geplaatste borden broed- en fourageergebied vogels
Blauwe Balg deels open, deels gesloten, doorvaart 3 uur voor - 2 uur na HW Nes toegestaan 1.4-1.9 hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Feugelpölle open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Hoge Wier open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden, ruigebied bergeenden
Het Oerd open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Het Bultje / Holwerderbalg open 15.5-1.9 hvp, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Het Rif gesloten 3 uur voor/na hoogwater daarbuiten open hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied. Tijdens het broedseizoen eind april-juli afgezet met verbodsborden. Tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk hvp, broedgebied o.a. dwergsterns, noordse stern en visdiefjes.
Hiezel open wordt afgezet met verbodsborden als er broedende vogels zijn soms broedgebied vogels, 3 uur voor/na hoogwater hvp; niet betreden
Kuipersplaat bezoek ongewenst rust-, zoog- en verharingsgebied gewone zeehond
Brakzandstergat open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Groningerbalg/Poepegat open 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Kwelder Schier open 15.4-15.7 hvp, broed- en fourageergebied vogels, voor de kust rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Wadplaat tussen EB26-EB29 (Schildersron/Eilanderbalg) open 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Simonszand deels gesloten, deels open 3 uur voor/na laagwater deels hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten, deels gehele jaar gesloten als hvp, afgezet met verbodsborden hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden. De zeehonden hebben hun ligplekken uitgebreid tot om de zuidpunt: vermijd daarom zuidpunt
Rottummerplaat gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Rottumeroog gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Boschwad open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Horsbornzand open 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Punt van Reide deel gesloten, deels open deels hele jaar gesloten, deels gesloten 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden