wadkanovaren.nl

Het internationaal spellingsalfabet en spreken via de marifoon

laatst bijgewerkt: 12 december 2010

Dit onderwerp is ook als pdf te downloaden.

 

Als je de marifoon gebruikt, moet je gebruikmaken van het internationale spellingsalfabet om je te melden met je marifoonnaam en ook overigens zonodig het alfabet gebruiken als je iets moet spellen.

Het gebruik van de marifoon op het water is geregeld in het Handboek Marifonie. De marifoongebruiker moet het handboek bij zich aan boord hebben. Voor kanoërs is dat niet goed te doen. Op deze site is daarom een uittreksel geplaatst met de artikelen uit het Handboek die voor kanoërs in het waddengebied van toepassing zijn. De 10 bladzijden kun je uitprinten en gelamineerd in je luik bewaren.

Hieronder volgt eerst een overzicht van het spellingsalfabet en vervolgens het gedeelte uit het Handboek Marifonie dat over het spreken via de marifoon handelt.

Het internationaal spellingsalfabet

lettercodewoorduitspraak
AalfaAL-fa
Bbravo BRA-vo
Ccharly TSJA-li
Ddelta DEL-ta
Eecho EK-ko
FfoxtrotFOKS-trot
Ggolf Golf
Hhotel Ho-TEL
Iindia IN-di-ah
JjulietDZJOE-li-et
KkiloKIE-lo
LlimaLIE-mah
MmikeMaik
NnovemberNo-VEM-ber
OoskarOS-kar
PpapaPAH-pah
QquebecKWIE-bek
RromeoRO-mi-o
SsierraSie-ER-rah
TtangoTANG-go
UUniformJOE-ni-fom
VvictorVIK-tor
WwhiskyWIS-kie
Xx-rayEKS-ree
YyankeeJENG-kie
ZzuluZOE-loe
cijfercodewoorduitspraak
0NadazeroNah-dah-zi-roh
1Unaone Oe-nah-wun
2Bissotwo Bies-soh-toe
3TerrathreeTer-rah-trie
4Kartefour Kar-tee-for
5Pantafive Pan-tah-faiv
6Soxisix Sok-sie-siks
7SettesevenSet-tee-sevun
8Oktoeight Ok-too-eejt
9 Novenine No-vee-naine

 

Uittreksel Handboek Marifonie

3. Marifoongesprekken voeren
3.1 Algemeen
Voor het voeren van marifoongesprekken in de binnenvaart gelden regels van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie.
In beginsel mogen er slechts berichten worden uitgewisseld die uitsluitend betrekking hebben op de bescherming van personen of de navigatie en de veiligheid.
Ten behoeve van het sociaal berichtenverkeer mag slechts marifoonkanaal 77, overeenkomstig de tabellen van de kanalen in hoofdstuk 2.1, worden gebruikt.
De walstations garanderen, voor zoveel als mogelijk, de ontvangstmogelijkheid gedurende de bekende bereikbaarheid van deze stations op de daarvoor vastgestelde marifoonkanalen.

3.1.1 Voorbereidende maatregelen
Voor aanvang van ieder marifoongesprek moet worden vastgesteld dat een ander marifoongesprek niet wordt gestoord. Dit is echter niet van toepassing op noodverkeer, dat voorrang heeft boven alles.

3.1.2 Rangorde van marifoonverkeer
De scheepsstations en walstations moeten alle berichten met een hogere rangorde onverkort voorrang verlenen.
De rangorde van marifoonverkeer is als volgt:
1.noodverkeer (MAYDAY);
2.spoedverkeer (PAN PAN); 3.veiligheidsverkeer (SÉCURITÉ);
4.overig verkeer.
Teneinde de voorrang zeker te stellen, moeten de radiostations het marifoonverkeer dat voorrang heeft volgens de juiste procedure aankondigen.

3.1.3 Wijze van het voeren van een gesprek
Wijze van oproepen
De oproep geschiedt als volgt:
• de naam van het opgeroepen radiostation (maximaal driemaal);
• de woorden HIER IS (of in geval van taalproblemen DE, uitgesproken DELTA EKKO);
• de naam van het oproepende radiostation (maximaal driemaal).

Bij een goede verbinding kan de oproep tot het volgende worden beperkt:
• de naam van het opgeroepen radiostation (eenmaal);
• de woorden HIER IS;
• de naam van het oproepende radiostation (tweemaal).

Als oproepen kunnen ook gebruikt worden aan te spreken groepen van schepen bijv. 'Afvaart', 'Opvaart' of andere aanduidingen.
Wijze van antwoorden Het antwoord geschiedt als volgt:
• de naam van het opgeroepen radiostation (maximaal driemaal);
• de woorden HIER IS (of in geval van taal problemen DE, uitgesproken DELTA EKKO);
• de naam van het oproepende radiostation (maximaal driemaal).

Bij een goede verbinding kan de oproep tot het volgende worden beperkt:
• de naam van het opgeroepen radiostation (eenmaal);
• de woorden HIER IS;
• de naam van het oproepende radiostation (tweemaal).

Nadat de verbinding totstandgekomen is, mag de roepnaam nog slechts éénmaal worden uitgezonden.
Ingevolge de internationale voorschriften moeten door walstations eerst de plaatsnaam en dan de dienst worden aangehaald (bijv. Koblenz sluis).

3.1.4 Gespreksdiscipline
Een goede discipline is nodig om een vlotte afwikkeling van het radioverkeer te bevorderen en hinderlijke storingen te voorkomen. Teneinde dit te bereiken behoort men:
• zich tot de noodzakelijke gesprekken te beperken;
• volgens de verplichte procedure te handelen;
• korte zinnen te gebruiken en daarbij duidelijk te spreken;
• op de kanalen bestemd voor schip-schipverkeer, nautische informatie, verkeer tussen schip en havenautoriteiten en communicatie aan boord alleen ter zake doende gesprekken te voeren;
• voor communicatie met een sociaal karakter uitsluitend VHF-kanaal 77 te gebruiken;
• de zendtoets niet langer dan nodig ingedrukt te houden;
• het zendvermogen in het nautisch verkeer zo gering mogelijk te houden, teneinde storing van ander radioverkeer te vermijden;
• geen muziek uit te zenden.

3.1.5 Taal
Marifoonverkeer tussen scheeps- en walstations moet worden gevoerd in de taal van het land waar het walstation zich bevindt.
Marifoonverkeer tussen schepen moet worden gevoerd in de taal van het land waar men zich bevindt.
Bij moeilijkheden om elkaar te verstaan, moet de taal worden gebruikt die is aangegeven in het scheepvaartpolitiereglement. In de landen waar dat reglement niet bestaat, kan Duits, Frans of een andere passende taal worden gebruikt.

staat hiernaast een menukolom klik dan deze pagina weg om terug te keren naar de homepagina,
ben je via een directe link op deze pagina gekomen, klik dan op home