overzicht HVP's en rustgebieden van zeehonden in de Waddenzee

laatst bijgewerkt: 9 mei 2015

De meeste vogels die op het Wad foerageren, moeten bij hoogwater de hoger gelegen platen, de kust en de eilanden opzoeken. Deze plekken noemt men hoogwatervluchtplaatsen of kortweg hvp's. Terwijl de vogels wachten tot het water ver genoeg is gezakt om weer op zoek te kunnen naar voedsel rusten ze uit en gebruiken ze die periode om het eerder vergaarde voedsel te verteren. Een algemeen gehanteerde regel is daarom dat men hoogwatervluchtplaatsen met rust laat van 3 uur voor hoogwater tot 3 uur na hoogwater.
In de beide kaarten hieronder van het westelijk en het oostelijke Wad zijn in bruin de contouren van de hvp's aangegeven. De hvp's op de platen liggen vaak in art.20gebieden en zijn minimaal tijdens het hoofdseizoen sowieso verboden gebied. Uitzonderingen zijn het zuidelijke deel van de Razende Bol en de Hengst en de Ballastplaat. Voor het Rif boven Engelsmanplaat en een deel van Simonszand is expliciet bepaald dat betreding van 3 uur voor hoogwater tot 3 uur er na niet is toegestaan. De onbeschermde hvp's zijn met name de kuststroken van het vaste land en van de eilanden. Komt u in de buurt van vogels houd dan gepaste afstand, maak geen lawaai en houd u aan de Erecode.
Voor zeehonden gelden overeenkomstige richtlijnen.
Zowel over de vogels als de zeehonden is veel achtergrondinformatie te vinden in het artikel de natuur op het Wad.

Hieronder staan twee kaarten van SOVON met een overzicht van de HVP's en twee kaarten met de verspreiding van zeehonden over de Waddenzee.
Gearceerd = art20gebied, bruin = hoogwatervluchtplaats vogels (HVP's) en een kaart met de rustplaatsen van zeehonden.
NB van de kaarten zouden recentere versies bestaan, maar die hebben we nog niet in handen gekregen.

Als er links geen menu staat, klik dan hier op home voor menu+homepagina
HVP's westelijk Wad
HVP's oostelijk Wad
rustplaatsen van zeehonden westelijk Wad rustplaatsen van zeehonden westelijk Wad