overzicht toegankelijkheid art20gebieden Waddenzee

laatst bijgewerkt: 06-11-2017

Als onderdeel van de voorlichting over dynamische zonering in het kader van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee wordt op deze plaats steeds de meest actuele informatie weergegeven die ons bekend is over de toegankelijkheid van gebieden. Het meeste recente bericht staat ook in de actualiteitsrubriek, maar hier vindt u alle meldingen onder elkaar in chronologische volgorde.
Een snel overzicht krijgt u door de actuele overzichtskaart op te roepen.
Een pdfversie van de Powerpointpresentatie "De wadden als natura2000gebied" waaraan tekst is toegevoegd, is hier op te roepen en te downloaden.
Als u wilt dat we een lezing over de Wadden als natura2000gebied bij u verzorgen (alleen reiskostenvergoeding), neem dan contact op.
De basisinformatie voor de openstelling en afsluiting van de gebieden in de Waddenzee komt van de actuele zeekaarten voor de Waddenzee en informatie van het ministerie van EZ. De actuele informatie over de gebieden komt in het kader van de dynamische zonering van verschillende bronnen, in de eerste plaats van de vier waddenunits die frequent op het Wad varen en de beslissingsbevoegdheid hebben over het al dan niet openstellen van bepaalde gebieden. Daarnaast komt aanvullende informatie van boswachters, toezichthouders en vogelwachters die vooral tijdens het zomerhalfjaar op verschillende platen en eilanden verblijven en van andere gebruikers op het Wad.
Als u twijfelt of een bepaald gebied toegankelijk is, kunt u contact opnemen met de waddenunit voor het desbetreffende gebied.

Naast de beperkte toegankelijkheid van de art20gebieden geldt voor het hele waddengebied de Erecode, waarin o.a. gedragsregels zijn opgenomen hoe je je dient te gedragen tegenover zeehonden en vogels. Die gedragsregels spelen ook voor de gebieden buiten de art20gebieden, zoals met name de zgn. hoogwatervluchtplaatsen waar vogels tijdens de hoogwaterperiode hun toevlucht zoeken en voor rustende zeehonden buiten de art20gebieden. Zie daarvoor HVP's en rustgebieden.

Naast zeehonden en vogels kent de Waddenzee veel mossel- en oesterbanken. Deze banken zijn voor de ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee van groot belang en zijn de biobouwers van de Waddenzee. Ondanks hun belangrijke rol worden de mossel- en oesterbanken niet apart beschermd. U wordt dringend verzocht de banken te ontzien en niet te beschadigen door er overheen te lopen of op te varen. Bovendien loopt u daarbij kans uw schip te beschadigen. Op mosselbanken westelijk Wad en mosselbanken oostelijk Wad vindt u de plaatsen van de grotere, stabiele mossel- en oesterbanken die al meer dan 5 jaar bestaan. Vermijd deze plekken en spaar uw boot en de schelpdieren.

Actuele informatie dynamische zonering

De informatie over de toegankelijkheid van gebieden is afkomstig van officiële bronnen en mededelingen van de Wadden units. Toch kunt u aan onderstaande informatie geen rechten ontlenen en zijn fouten voorbehouden.

De eerstvolgende wijziging in de openstelling of afsluiting van gebieden is uiterlijk 15 maart.
01-11-2017:Razende Bol en de Koffiebonenplaat zijn tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk
01-09-2017 een groot aantal gebieden zijn vanaf 1 september weer toegankelijk
16-08-2017: Het Rif (Engelsmanplaat), Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk, maar houd afstand tot groepen vogels die tijdens hoogwater op deze hoogwatervluchtplaatsen zitten
25-07-2017 De alternatieve vaarroute over de Waardgronden onder Terschelling is opengesteld
16-07-2017 De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
28-05-2017 Op de Vliehors (Vlieland) hebben dwergsterns een 3e kolonie gevestigd. Als u daar in de buurt komt, houd dan voldoende afstand
15-05-2017 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
26-04-2017 De eerste sterns zijn op het Rif gesignaleerd waarmee het broedseizoen van de verschillende sternsoorten op het rif van start gaat. De verbodsborden zijn vandaag weer geplaatst. Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan binnen het gebied dat door de borden wordt omsloten over het Rif te lopen. Het strand tussen de hoog- en laagwaterlijn is wel toegankelijk maar houd ruime afstand tot de borden om de nesten aan de rand niet te verstoren. zie ikpasophetwad.nl voor achtergrondinformatie
26-04-2017 De eerste sterns zijn op het Rif gesignaleerd waarmee het broedseizoen van de verschillende sternsoorten op het rif van start gaat. De verbodsborden zijn vandaag weer geplaatst. Vanaf nu is het dus niet meer toegestaan binnen het gebied dat door de borden wordt omsloten over het Rif te lopen. Het strand tussen de hoog- en laagwaterlijn is wel toegankelijk maar houd ruime afstand tot de borden om de nesten aan de rand niet te verstoren
24-04-2017 Het afgesloten gebied van de Koffieboonplaat is meer uitgebreid om o.a. Sterns en Plevieren de kans te geven om te broeden. Dit heeft te maken met het kleiner worden van de Koffieboonplaat. De corridor is daarom verplaatst, deze loopt nu langs de oostzijde van de vijfde slenk richting Stuifdijk. Het is goed aangegeven met bebording. De vogelwachterspost staat op het duintje tegen de vijfde slenk, wadvaarders zijn altijd van harte welkom.
20 april 2017 In het duingebied Kikkerbeet op Vlieland (grenzend aan de Postweg) heeft zich een kolonie lepelaars gevestigd. tot 15 augustus is het gebied met verbodsborden afgesloten.
16 april 2017 De kwelder van Schiermonnikoog is tot 15 juli gesloten i.v.m. broedseizoen o.a. van lepelaars en zilvermeeuwen
15 maart 2017: Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
1 september 2016: vrijwel alle art.20 gebieden zijn weer toegankelijk, zie overzichtskaart
16 augustus 2016: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
16 juli 2016: De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
15-05-2016 Vanaf 15 mei zijn alle art.20 gebieden afgesloten i.v.m. het vogelbroedseizoen en de werpperiode van de gewone zeehond
3-05-2016: Het Rif boven Engelsmanplaat is vanaf 3 mei met verbodsborden afgesloten i.v.m. broedkolonies van sterns
1 april 2016: De Blauwe Balg is gesloten t.b.v. de zeehonden en als foerageergebied voor vogels.
15 maart 2016: Boschplaat, Koffiebonenplaat, Fugelpôlle en het Oerd zijn gesloten om de vogels in rust het broedseizoen voor te bereiden.
01 november 2015: als laatste art20 gebieden zijn ook de Razende Bol en de Koffiebonenplaat tot 15 maart volgend jaar weer toegankelijk. Zie de actuele overzichtskaart voor de gebieden waarvoor gedurende het hele jaar beperkte toegankelijkheid geldt.
01 september 2015: de meeste art20 gebieden zijn weer toegankelijk.
15 augustus 2015: Boschplaat, Feugelpölle en het Oerd zijn weer toegankelijk
3 augustus 2015: Het Rif boven Engelsmanplaat is weer vrij toegankelijk van 3 uur voor tot 3 uur na laagwater, voor meer informatie zie dynamische zonering actueel
1 augustus 2015: De Boschplaat tussen de Derde en de Vijfde Slenk is vanaf 1 augustus opengesteld voor het publiek. Het westelijk deel blijft afgesloten tot 15 augustus en de Koffieboonplaat aan de oostkant tot 1 november. De laatste heeft de functie van hoogwatervluchtplaats en rustgebied voor zeehonden.
22 juli 2015: de nieuwe route over de Waardgronden (zuidelijk deel Blauwe Balg) is vanaf heden open en met 14 boeien aangegeven, zie bij nautin.nl art20gebieden actueel voor details.
16 juli 2015: De kwelder van Schiermonnikoog is weer toegankelijk
25 juni 2015: (bron werkgroep Blauwe Balg AVW) vooraankondiging nieuwe doorvaart door zuidelijk deel Blauwe Balg vanaf medio juli, meer info en folder
4 juni-2015: (bron: wadden unit) vrijwel hele Rif bezet door zeehonden en sterns meer info

overzicht huidige toegankelijkheid art.20 gebieden

huidige stand van zaken totale Waddenzee: In deze periode arriveren veel trekvogels die in korte tijd moeten zien zoveel mogelijk voedsel te vinden voor de trektocht naar het zuiden. Verstoring van de foeragerende vogels moet zoveel mogelijk vermeden worden.
positie naam toegankelijkheid periode afgesloten bijzonderheden
Vlakte van Kerken gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Steenplaat gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Razende Bol noordelijke helft gesloten 15.5-1.11 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Breezandkust gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Mosselgaatje gesloten hele jaar rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Posthuis Wad gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Richel gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
droogvallend deel buiten het art20gebied toegankelijk
Griend gesloten hele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Jacobs Ruggen gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Ballastplaat/Jeltjes Zand gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Boschplaat west en oost open 15.3-15.8, oostelijk deel toepassing dynamische zonering hvp, broed- en fourageergebied vogels
Oosterom gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Vingegat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Koffiebonenplaat deels gesloten, doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegestaan 15.3-1.11, toepassing dynamische zonering, zie geplaatste borden broed- en fourageergebied vogels
Blauwe Balg gesloten 1.4-1.9, m.u.v. betonde geulen BB en Waardgronden 3 uur voor/2 uur na HW Nes. hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Feugelpölle open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Hoge Wier gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden, ruigebied bergeenden
Het Oerd open 15.3-15.8 hvp, broedgebied vogels
Het Bultje / Holwerderbalg gesloten 15.5-1.9 hvp, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Het Rif gedeeltelijk gesloten hele jaar 3 uur voor/na hoogwater verboden gebied (tijdens het broedseizoen april-juli afgezet met verbodsborden). hvp, broedgebied o.a. dwergsterns, noordse stern en visdiefjes.
tijdens laagwater is het strand wel toegankelijk
Hiezel open wordt afgezet met verbodsborden als er broedende vogels zijn, maar houdt afstand tot de hoger gelegen rug hvp, broedgebied vogels
Brakzandstergat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Groningerbalg/Poepegat gesloten 15.5-1.9 rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Kwelder Schier open 15.4-15.7 hvp, broed- en fourageergebied vogels, voor de kust rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Wadplaat tussen EB26-EB29 (Schildersron/Eilanderbalg) deels gesloten:doorvaart 3 uur voor/na hoogwater toegstaan 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Simonszand deels gesloten, deels open 3 uur voor/na laagwater deels hele jaar 3 uur voor/na hoogwater gesloten, deels gehele jaar gesloten, afgezet met verbodsborden hvp, fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Rottummerplaat gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Rottumeroog gesloten gehele jaar hvp, broed- en fourageergebied vogels
Boschwad gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Horsbornzand gesloten 15.5-1.9 fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden
Punt van Reide deel gesloten, deels open deels hele jaar gesloten, deels gesloten 15.5-1.9 hvp, broed- en fourageergebied vogels, rustgebied zeehonden + jonge zeehonden